Logowanie: Bankowość internetowa

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Klienci Banku Spółdzielczego w Koszęcinie będą mogli składać wnioski o subwencje finansowe ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branż, które zostały najmocniej dotknięte drugą falą pandemii COVID-19.


Wnioski o subwencję będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. 

Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 z możliwością przedłużenia terminów do 30 czerwca 2021 r.WAŻNE: W odróżnieniu do Tarczy Finansowej PFR 1.0., przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w ramach drugiej edycji programu rządowego tj. Tarczy Finansowej PFR 2.0, zobowiązani są – już w momencie składania wniosku – do dołączenia do niego dokumentów potwierdzających ich umocowanie.Program "Tarcza Finansowa PFR" dla Mikrofirm oraz MŚP obsługiwany będzie za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków. Klienci Banku Spółdzielczego w Koszęcinie będą mieli możliwość złożenia wniosku o wsparcie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej: 

Zaloguj się do bankowości elektronicznej i wypełnij wniosek - znajdziesz go w Panelu WNIOSKI.

Warunki uzyskania wsparcia:

Mikrofirma, aby otrzymać subwencję musi:

 • być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

  UWAGA:  Przedsiębiorca  we  wniosku  o  subwencję  będzie  oświadczał,  że  jego  działalność podlega wpisowi do bazy KRS lub CEiDG.
 • zatrudniać na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r. co najmniej 1 pracownika ale nie więcej niż 9 osób oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r, nie mogą przekraczać 2 mln euro.  

  UWAGA:

  • na potrzeby ustalenia przedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (w  przeliczeniu na pełny etat), z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,

  • właściciel firmy nie jest wliczany do liczby zatrudnionych pracowników;
 • nie posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję, przy czym:

  • rozłożenie płatności lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie,


   lub


  • zaleganie  z  płatnościami  podatków  i  składek  na  ubezpieczenie  społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Pocztowe  za  traktowanie  przesyłki  listowej  jako  przesyłki poleconej,
lub
- złożenie  wniosku  do  ZUS  o  braku  płatności  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  w ramach tarcz antykryzysowych
nie będzie uznawane za zaległości.  
 • prowadzić działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej (na datę złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być w likwidacji, w upadłości lub restrukturyzacji);  

 • wykazać spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV– XII  2020 r. lub w IV kwartale 2020r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

  UWAGA: w przypadku ubiegania się o subwencję finansową przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć plik JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego z wyprzedzeniem umożliwiającym przedprocesowanie danych prze ten organ i przekazanie danych do PFR – do 7 dni. 

Więcej na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju