Logowanie: Bankowość internetowa

Zasady Ładu Korporacyjnego

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 roku, Uchwałą Nr 1/5/2014 Rady Nadzorczej Banku zostały przyjęte do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

Zasady są wdrażane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

 

Załączniki