Logowanie: Bankowość internetowa

Historia banku

Początek bankowości w Koszęcinie datuje się już na sierpień 1950 r., kiedy to na zebraniu założycielskim powołano Spółdzielnię Oszczędnościowo – Pożyczkową, tzw. SOP. W okresie od 1957 r. do 1975 r. reaktywowano spółdzielnie oszczędnościowo - pożyczkowe i powołano ich związki, tzw. Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych, do którego należał Bank Spółdzielczy w Koszęcinie. Od 1975 r. do 1989 r. Bank Gospodarki Żywnościowej stał się centralnym związkiem oraz centralą organizacyjną i finansową banków spółdzielczych.

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie po transformacji banków, tj. po 1990 r. zrzeszony został w Małopolskim Banku Regionalnym w Krakowie. W latach 2001-2002 w wyniku połączenia banków zrzeszających powstały trzy banki, tj. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. w Warszawie, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. – Spółdzielcza Grupa Bankowa w Poznaniu.

15 marca 2002r. w Warszawie został utworzony Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank oparty na najlepszych tradycjach spółdzielczych, wspierający potencjał finansowy i ludzki zrzeszonych banków spółdzielczych, w którym większościowy udział w kapitale zakładowym posiadają polskie podmioty gospodarcze – Banki Spółdzielcze. BPS S.A. powstał przez połączenie sześciu banków, m.in. Małopolskiego Banku Regionalnego S.A. W związku z koniecznością łączenia się banków regionalnych, który to obowiązek wynika z Ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających w 2002r. zarejestrowany został Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., którego BS w Koszęcinie został akcjonariuszem i posiada jego akcje przeniesione z Małopolskiego Banku Regionalnego S.A. w Krakowie i w dniu 25 marca 2002r. Bank Spółdzielczy w Koszęcinie podpisał umowę zrzeszenia właśnie z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.Bank BPS S.A. tworzy w Polsce najsilniejsze zrzeszenie. Zrzesza 355 Banków Spółdzielczych, co stanowi około 2/3 banków należących do sektora spółdzielczego.

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 61 lat. Przechodził różne koleje losu, nigdy jednak nie zawiódł zaufania swoich klientów i udziałowców. Przez lata ciężkiej pracy, kosztem wyrzeczeń, zgromadzone zostały znaczne fundusze. Bank osiągnął już wymagany na koniec 2010 roku próg kapitałowy w wysokości 1 mln euro. Ale źródłem sukcesu Banku w Koszęcinie nie są tylko przemiany ustrojowo-gospodarcze, które dokonały się w ostatnich latach. Źródłem sukcesu są przede wszystkim ludzie, doświadczona i wysoko wykwalifikowana załoga, która ciągle podnosi swoje kwalifikacje i wie jak dostosować ofertę produktową banku do wymagań i zasobów swoich klientów. Źródłem sukcesu jest także dobre zarządzanie oraz stałe unowocześnianie warunków obsługi klientów oraz oferowanie nowoczesnych produktów bankowych.

Dnia 16 listopada 1973r. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Częstochowie – Wydział III Cywilny - wpisano do rejestru nowopowstały Bank Spółdzielczy w Herbach. Wpisu dokonano na podstawie protokołu z zebrania założycielskiego Banku Spółdzielczego w Herbach z dnia 29 maja 1973r. oraz oświadczenia Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych o celowości założenia spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej w Herbach z dnia 12 października 1973r. Bank prowadził swoją działalność samodzielnie na terenie gminy Herby. W 1983r. Bank zakupił w Boronowie budynek wolnostojący z przeznaczeniem na siedzibę Banku. W 1984r. siedziba Banku została przeniesiona do Boronowa, stąd zmiana w rejestracji Bank Spółdzielczy w Herbach z/s w Boronowie. Po przeniesieniu siedziby Banku do Boronowa w miejscu dotychczasowej lokalizacji w Herbach utworzono kolejny Punkt Obsługi Klienta, gdyż BS w Herbach z/s w Boronowie do dnia dzisiejszego poza POK w Herbach posiada POK w Kochanowicach oraz Lisowie.

Banki stanęły wobec potrzeby rozszerzania oferowanych usług, zmodernizowania techniki bankowej i podnoszenia efektywności działania. Nasycenie całego obszaru działania usługami bankowymi zwiększyło stopień uzależnienia banków od sytuacji rynkowej i konkurencji. Potrzeba liczenia się z konkurencją zmusiła banki do angażowania coraz większych kwot na finansowanie nowych wdrożeń i podnoszenia jakości usług. Ponoszone nakłady stały się dla małych banków poważnym problemem, którym stawić czoło były w stanie jednostki wystarczająco silne i efektywne.

Zmieniająca się sytuacja na rynku usług bankowych oraz rosnące wymagania stawiane bankom znalazła również swoje odbicie w sytuacji ekonomiczno-finansowej BS w Herbach z/s w Boronowie toteż od roku 1997 rozpoczęto przygotowania do programu łączeniowego BS w Herbach z/s w Boronowie jako banku przejmowanego z BS w Koszęcinie – bankiem przejmującym. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Banku zrzeszającego, Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego oraz decyzji Prezesa NBP 10 grudnia 1998 r. członkowie Banku Spółdzielczego w Koszęcinie podjęli uchwałę, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Banku Spółdzielczego w Koszęcinie, o połączeniu się z Bankiem Spółdzielczym w Herbach zs w Boronowie. Z dniem 01 stycznia 1999r. Bank Spółdzielczy w Herbach z/s w Boronowie stał się Oddziałem Banku Spółdzielczego w Koszęcinie.

Po połączeniu obszar działania Banku rozszerzył się na tereny czterech gmin:

  • Koszęcin,
  • Herby,
  • Boronów,
  • Kochanowice.

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie jest bankiem uniwersalnym, nastawionym na finansową obsługę rolnictwa, produkcji rolnej, małych i średnich zakładów produkcyjnych oraz usługowych. Wielu klientów związanych jest z omawianym podmiotem gospodarczym tradycją, ale kadry zarządzające mają świadomość, że jeżeli nie będą oferowały usług bankowych na takim poziomie jaki reprezentują banki komercyjne, to po pewnym czasie może się okazać, że twarde reguły gospodarki rynkowej będą silniejsze od tradycji i „przywiązania”.

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie cieszy się uznaniem lokalnej społeczności. Osiągane przez ten bank dobre wyniki ekonomiczno-finansowe pozwalają na prowadzenie działalności, której priorytetowym celem jest wspomaganie różnych organizacji. Poprzez sponsoring i public relations Bank przybliża ludności informacje o samym banku i jego ofercie.  Bank Spółdzielczy w Koszęcinie podejmuje działania charytatywne na rzecz szkół i przedszkoli; dużą wagę przywiązuje również do współpracy z władzami gmin. Wszystkie działania Banku zmierzają ku temu, żeby jak najlepiej zaspakajać oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej.