Logowanie: Bankowość internetowa

Reklamacje

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji oraz zgłoszeń o transakcjach nieautoryzowanych w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie

 

Klient Banku Spółdzielczego w Koszęcinie (zwany dalej Bankiem) jest uprawniony do złożenia reklamacji, a Bank jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według poniższych zasad:

 

 1. Klient powinien zgłosić reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Bank rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów Banku lub osoby działające w ich imieniu:
  1. w przypadku Klientów indywidualnych w zakresie:
   1. transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia,
   2. kredytów konsumenckich w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia,
   3. transakcji na instrumentach finansowych w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia,
   4. roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia;
  2. w przypadku Klientów instytucjonalnych w zakresie:
   1.  transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia zaistnienia zdarzenia,
   2.  kredytów w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia,
   3. roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.

 2. Reklamacja powinna zawierać zastrzeżenia związane z działalnością prowadzoną przez Bank wobec Klienta oraz dane adresowe Klienta. Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy. Bank może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłaszanej reklamacji, w przypadku w którym uzupełnienie dokumentów warunkuje rozpatrzeniem reklamacji.

 3. Klient może złożyć reklamację w następującej formie:
  1.  pisemnej:
   • składanej osobiście przez Klienta w placówkach Banku w godzinach otwarcia placówek,
   • za pośrednictwem faksu na nr (34) 37 80 740,
   • korespondencyjnie na adres: Bank Spółdzielczy w Koszęcinie, ul. Sienkiewicza 1, 42 -286 Koszęcin.
  2.  elektronicznej: e-mailem na adres: centrala@bskoszecin.com.pl,
  3.  ustnej:
   • telefonicznie pod numerem telefonu (34) 37 80 741,
   • osobiście w rozmowie bezpośredniej z pracownikiem Banku.

 4. Bieg terminu rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.

 5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji przez pełnomocnika, na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.

 6. Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie:
  1.  15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
  2.  30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

 7. W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ww. terminy rozpatrzenia reklamacji nie mogą zostać dotrzymane, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi.

 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż:
  1. 35 dni roboczych dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;
  2. 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej

   oraz reklamacji otrzymanych od osoby niebędącej Klientem Banku.

 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust.6, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust.7, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

 10. Bank udziela odpowiedzi na reklamacje w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.

 11. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

 12. Po otrzymaniu odpowiedzi na reklamację, Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do:
  1.  odwołania się do Zarządu Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację;
  2.  zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta); 
  3.  zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl);
  4.  wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną);
  5.  wystąpienia do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną)
  6. wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.


Informacja o zasadach składania i rozpatrywania zgłoszeń o transakcjach nieautoryzowanych w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie

 

 1. Klient Banku ma prawo do złożenia zgłoszenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, które Bank jest zobowiązany rozpatrzyć zgodnie zasadami określonymi w art. 46 Ustawy o Usługach Płatniczych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 794 z późń.zm.).
 2. Klient może złożyć zgłoszenie wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej w następującej formie: 
  1. pisemnej:
   • składanej osobiście przez Klienta w placówkach Banku w godzinach otwarcia placówek,
   • za pośrednictwem faksu na nr (34) 37 80 740,
   • korespondencyjnie na adres: Bank Spółdzielczy w Koszęcinie, ul. Sienkiewicza 1, 42 -286 Koszęcin.
  2.  elektronicznej: e-mailem na adres: centrala@bskoszecin.com.pl,
  3.  ustnej:
   • telefonicznie pod numerem telefonu (34) 37 80 741,
   • osobiście w rozmowie bezpośredniej z pracownikiem Banku.
 3.  Klient powinien złożyć w Banku zgłoszenie wystąpienia nieautoryzowanej transakcji niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Zgłoszenie takie musi zawierać:
  1.  numer rachunku lub numer karty związanej z nieautoryzowaną transakcją;
  2.  imię i nazwisko Posiadacza rachunku/ Użytkownika/ Użytkownika karty;
  3.  datę dokonania transakcji płatniczej;
  4.  oryginalną kwotę transakcji płatniczej;
  5.  nazwę akceptanta lub bankomatu w przypadku transakcji dokonywanych kartą debetową;
  6.  wskazanie powodu złożenia zgłoszenia;
  7.  potwierdzenie czy Użytkownik/Użytkownik karty był w posiadaniu karty w chwili realizacji transakcji płatniczej, której dotyczy zgłoszenie;
  8.  potwierdzenie czy transakcja na rachunku płatniczym była wykonana z należącego do Posiadacza/ Użytkownika karty urządzenia umożliwiającego dokonanie tej transakcji.

 4. W przypadku stwierdzenia przez Bank wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, Bank niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, to jest najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego, z wyjątkiem przypadku, w którym Bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, przywraca obciążony rachunek Klienta do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała ona miejsca.

 5.  Bank udziela odpowiedzi na zgłoszenie wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

 

Formularze reklamacji dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku tj. www.bskoszecin.com.pl.


Bank Spółdzielczy w Koszęcinie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

Adres korespondencyjny Urzędu: 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Plac Powstańców Warszawy 1 

Skr. pocztowa 419 

00-950 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki