Logowanie: Bankowość internetowa

Reklamacje

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

 

1.    Klient Banku Spółdzielczego w Koszęcinie ma prawo złożyć reklamację zawierającą zastrzeżenia do świadczonych przez Bank usług lub dotyczącą działalności      Banku.

2.    Bank Spółdzielczy w Koszęcinie przyjmuje od klientów reklamację:

a) w formie pisemnej:

 • składanej osobiście przez Klienta w placówkach Banku w godzinach otwarcia placówek,
 • za pośrednictwem faksu na nr (34) 37 80 740,
 • korespondencyjnie na adres: Bank Spółdzielczy w Koszęcinie, ul. Sienkiewicza 1, 42 -286  Koszęcin.

b) elektronicznie: e-mailem na adres: centrala@bskoszecin.com.pl,

c) w formie ustnej:

 •  telefonicznie na numer telefonu nr (34) 37 80 741,
 • osobiście do pracownika Banku.

3.    Dopuszcza się możliwość złożenia reklamacji przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba, że Bank nie dysponuje wzorem podpisu Klienta. W takim przypadku podpis mocodawcy powinien być notarialnie poświadczony.

4.    W celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, dotyczących usług świadczonych przez Bank lub dotyczących działalności Banku.

5.    Treść reklamacji, wniosku złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

1)       imię i nazwisko lub nazwę klienta;

2)       adres korespondencyjny;

3)       dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;

4)       oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

5)       własnoręczny podpis klienta.

Dodatkowo, w celu ułatwienia identyfikacji klienta należy podać: PESEL, Regon lub numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Formularz reklamacji dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku tj. www.bskoszecin.com.pl.

6.    Bank pisemnie potwierdza przyjęcie skargi złożonej ustnie lub za pośrednictwem faksu lub poczty. W pozostałych przypadkach potwierdzenie złożenia skargi dokonuje się na kopii skargi składanej osobiście lub e-mailem na adres skarżącego.

7.    Odpowiedź na reklamację Klienta ma charakter pisemny, chyba że uzgodniono z Klientem inną formę udzielenia odpowiedzi.

8.    Odpowiedź o której mowa pkt 7 Bank udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

9.    W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w pkt 8 Bank:

 •  wyjaśnia przyczyny opóźnienia,
 •  wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone,
 • wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

10. W przypadku nie uwzględnienia roszczeń Klienta przez Zarząd Banku, Klient ma prawo do:

 • polubownego rozstrzygnięcia reklamacji z Zarządem Banku,
 • pisemnego odwołania się od stanowiska Zarządu do Rady Nadzorczej Banku,
 • skorzystania z instytucji mediacji lub sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie,
 • zwrócenia się do Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich w Warszawie,
 • zwrócenia się o pomoc do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumenta,
 • złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu,
 • wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

11. Bank Spółdzielczy w Koszęcinie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

                                   Adres korespondencyjny Urzędu:

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1

Skr. pocztowa 419

00-950 Warszawa

 

 

 

Załączniki