Logowanie: Bankowość internetowa

Zmiany w regulacjach

Szanowni Klienci, 

 

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2019r. wchodzi w życie zaktualizowany „Regulamin  otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” dostosowany do wymogów przepisów prawa obejmujących Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgranicznej w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Główne zmiany wprowadzone w regulacji to:

1)      dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów (krajowych i zagranicznych) – w kontekście Rozporządzenia PE;

2)      uszczegółowiono warunki zmiany Taryfy opłat i prowizji w okresie obowiązywania Umowy. 

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, porządkowy, służący poprawieniu czytelności i zrozumienia dokumentu.

Pełna treść regulacji w nowym brzmieniu dostępna jest w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku oraz stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Jednocześnie informujemy, że:

1.      Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

2.      Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw w zakresie proponowanych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

3.      Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Bankiem.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Koszęcinie

Załączniki