Logowanie: Bankowość internetowa

Zmiany w regulacjach

Szanowni Klienci, 

 

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2019r. wchodzi w życie zaktualizowany „Regulamin  prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” dostosowany do wymogów przepisów prawa obejmujących:

1)      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgranicznej w Unii i opłat za przeliczenie waluty;

2)      Ustawę z dnia 9 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Split Payment II).

Główne zmiany wprowadzone w regulacji to:

1)      dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów (krajowych i zagranicznych) – w kontekście Rozporządzenia PE;

2)      zmiana zapisów w odniesieniu do rachunku VAT:

a)      rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania z rachunku VAT płatności o inne podatki oraz składki ZUS – obecnie jest możliwość realizacji tylko płatności podatku VAT;

b)      rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania egzekucji z rachunku VAT o płatności wskazane powyżej;

c)      dodanie możliwości zamykania rachunku VAT w sytuacji, kiedy zamykany jest rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT, a na rachunku VAT występują środki pieniężne i Bank nie posiada decyzji naczelnika urzędu skarbowego o zadysponowaniu środkami; 

3)      uszczegółowiono warunki zmiany Taryfy opłat i prowizji w okresie obowiązywania Umowy. 

Pełna treść regulacji w nowym brzmieniu dostępna jest w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku oraz stanowi załącznik do niniejszej informacji.

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Bankiem.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Koszęcinie

Załączniki