Logowanie: Bankowość internetowa

RODO - inforamcja o zasadach przetwarzania przez bank danych osobowych klientów

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że 30 czerwca 2022 roku za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nastąpiło  organizacyjne połączenie Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Koszęcinie (bank przejmowany).

Natomiast prawne połączenie Banków nastąpiło z dniem 5 lipca 2022 r. na podstawie wpisu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Od 05 lipca 2022 roku, połączone Banki będą działały pod nazwą:

MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZKOWIE

W wyniku połączenia Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie stał się następcą prawnym i wstąpił w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Koszęcinie.

Siedziba Centrali Banku pozostaje w Myszkowie.

Efektem połączenia jest rozszerzenie terenu działania Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie. Poza terenem województwa śląskiego, bank będzie prowadził działalność także na terenie powiatu oleskiego z województwa opolskiego. Z chwilą połączenia banków, wszystkie dotychczasowe placówki Banku Spółdzielczego w Koszęcinie stały się integralną częścią Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie tzn. Oddział w Koszęcinie, Filia 
w Boronowie, Punkt Obsługi Klienta (POK) w Herbach, POK w Kochanowicach i POK w Lisowie.

Połączenie Banków nie nakłada na Panią / Pana żadnych dodatkowych obowiązków, ani podejmowania jakichkolwiek działań.

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nadal pozostaje stroną zawartych z Panią / Panem umów, numery rachunków bankowych, system bankowości internetowej oraz sposób logowania nie ulegają zmianie. Aktywne pozostaną wszystkie loginy i hasła, a także karty i numery PIN. Zmiana nie powoduje konieczności kontaktu z Bankiem w celu aktualizacji dokumentów, ani nie wymaga sporządzania aneksów do już zawartych umów. Zmiana nie generuje też żadnych dodatkowych kosztów po Pani / Pana stronie, jak również warunki umowy, zasady obsługi oraz wszelkie obowiązujące do tej pory prowizje i opłaty pozostają bez zmian. W związku z połączeniem obsługa Klientów prowadzona jest w dotychczasowych placówkach Banku, a warunki i zasady świadczenia usług nie ulegną zmianie.

Zrealizowany proces łączeniowy Banków wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie na rynku usług finansowych, umożliwi wsparcie lokalnych firm, pozwoli być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Informujemy również, że od dnia 05 lipca 2022 r. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kościuszki 111, 42-300 Myszków jest Administratorem Pani / Pana danych osobowych, które przetwarza z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami wynikającymi bezpośrednio z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119  z dnia 4 maja 2016r.), zwanym „RODO”. Załącznikiem do niniejszego pisma jest Klauzula informacyjna, określająca cele i sposoby przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Bank znajdzie Pani / Pan także na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” (https://www.bsmyszkow.pl/RODO).

Mamy nadzieję, że zmiany związane z procesem łączeniowym będą dla Pani / Pana nieodczuwalne. Za wszystkie niedogodności przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość oraz dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

 

Załączniki