Logowanie: Bankowość internetowa

Zmiany w regulaminach obowiązujące od 20 grudnia 2018r. dla osób fizycznych.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 grudnia 2018 r. wchodzi w życie pakiet zmian w ustawie o usługach płatniczych. W związku z tym, dostosowaliśmy obowiązujące regulaminy wewnętrzne do nowego porządku prawnego, a ponadto dodaliśmy zapisy uszczegółowiające część pojęć oraz obowiązki w większości leżące po stronie Banku, w mniejszym stopniu po stronie Klienta. Wprowadziliśmy także kilka zmian w funkcjonowaniu poszczególnych produktów rachunkowych.

Wprowadzone zmiany w szczególności dotyczą:

 • wprowadzenia dwóch terminów rozpatrywania reklamacji, w zależności od rodzaju usługi, jakiej dotyczą, tj. wprowadzenie nowego okresu 15 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji dotyczących transakcji płatniczych (nie więcej niż 35 dni roboczych dla szczególnie skomplikowanych przypadków) i utrzymanie dotychczasowych terminów rozpatrywania reklamacji (30 dni na rozpatrzenie reklamacji i nie więcej niż 60 dni dla szczególnie skomplikowanych przypadków);

 • uregulowania momentu złożenia zlecenia płatniczego;

 • modyfikacji zasad odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję:

  • ograniczenie odpowiedzialności płatnika w przypadku nieautoryzowanej transakcji;

  • zmniejszenie progu odpowiedzialności płatnika za straty spowodowane nieautoryzowanymi transakcjami płatniczymi ze 150 euro do 50 euro.

 • wprowadzenie nowego procesu obsługi reklamacji w przypadku transakcji nieautoryzowanych;

 • doprecyzowania zasad korzystania z produktów bankowych przez osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione oraz ich przedstawicieli ustawowych.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, porządkowy, służący poprawieniu czytelności i zrozumienia dokumentu.

Dotychczasowy „Regulamin dla Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie” zostaje zastąpiony „Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”, zawierający wszystkie produkty depozytowe oferowane osobom fizycznym.

 

 

 

Informujemy również, iż od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu zastępuje on dotychczas obowiązujące Państwa następujące Regulaminy obowiązujące dla osób fizycznych:

 • Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych Standard w złotych w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie”;

 • Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennym saldzie Banku Spółdzielczego w Koszęcinie”;

 • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w złotych potwierdzonych książeczką oszczędnościową”;

 • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (a’vista) w złotych dla Rad Rodziców o innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej”,

 • Regulamin świadczenia usługi smsBankNet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie”;

 • Regulamin świadczenia usługi bankowości internetowej eKontoBS dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie”,

gdyż ich zakres został zawarty w zmienionym Regulaminie.

Pełna treść regulacji w nowym brzmieniu dostępna jest w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku oraz stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw w zakresie proponowanych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

 3. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.  Zarząd

  Banku Spółdzielczego w Koszęcinie

Załączniki