Logowanie: Bankowość internetowa

Informujemy o możliwości złożenia Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego (ustawowe Wakacje kredytowe) w bankowości elektronicznej Banku (Systemie eBankNet).

Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości złożenia Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego (ustawowe Wakacje kredytowe) w bankowości elektronicznej Banku (Systemie eBankNet).

Możliwość taką dajemy Kredytobiorcom który jednoosobowo występują w umowie o kredyt hipoteczny w polskich złotych z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. 

W innych przypadkach prosimy o składanie wniosku w następujący sposób:

  • w dowolnej placówce Banku, lub 
  • drogą mailową: wakacjekredytowe@bsmyszkow.pl, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem profilu zaufanego ePUP wszystkich Kredytobiorców, lub
  • drogą pocztową na adres Banku: 42-300 Myszków ul. Kościuszki 111.

Uwaga: Wiążąca jest data dostarczenia wniosku do Banku (pamiętaj, że w przypadku wniosku wysłanego listownie, nie jest wiążąca data stempla pocztowego). Prosimy o uwzględnienie tego faktu i składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą płatności rat, które mają podlegać zawieszeniu.

Więcej informacji o ustawowych wakacjach kredytowych – pod linkiem

Wniosek do pobrania.


Jak złożyć wniosek w Systemie eBankNet:

  1. zaloguj się do bankowości elektronicznej,
  2. wybierz zakładkę „Kontakt” (prawy górny róg),
  3. wybierz „Nowa wiadomość”,
  4. w „Kryterium wiadomości” po rozwinięciu „V” wybierz opcję „Wakacje kredytowe”,
  5. w treści wiadomości wpisujemy, że składa Pani/Pan wniosek o wakacje kredytowe,
  6. w „Załączniki” należy „Dodać załącznik” tj. wcześniej pobrany i wypełniony ze strony www „Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej przed dniem 01.07.2022 roku”,
  7. aby złożyć wniosek należy wybrać opcję „Wyślij” i ją zautoryzować.