Logowanie: Bankowość internetowa

INFORMACJA DOTYCZĄCA POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH.

 

Uprzejmie informujemy, że 10.01.2017r. zmieniły się przepisy dotyczące rozwiązywania sporów bez udziału sądu, które reguluje Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

  1. Spory powstałe pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem mogą być rozstrzygane według wyboru Posiadacza rachunku:

1)  w drodze polubownej w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o

     pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.,poz. 630);

2) za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego.

  1. Zasady rozstrzygania sporów przez Bankowego Arbitra Konsumenckiego opisane są na stronie internetowej www.zbp.pl.

  2. Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w trybie przeprowadzenia postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym opisane są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

 

Zmiany powyższe wprowadzone zostaną do Regulaminów obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie