Logowanie: Bankowość internetowa

INFORMACJA DLA KLIENTÓW – DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI – ART.56 PRAWA BANKOWEGO

Informujemy, że zgodnie z art. 56 ustawy Prawo bankowe Posiadacz rachunku bankowego będący osobą fizyczną może w formie pisemnej wydać  Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Dyspozycja może być dokonana na rzecz: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa Posiadacza rachunku:

    1.  w określonej kwocie

    2.  określonych częściach ułamkowych

Dyspozycja może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Kwota wypłaty z tytułu zapisu nie może być wyższa niż  dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszane przez GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku.

Szczegółowych informacji udzielą Pracownicy Banku.