Logowanie: Bankowość internetowa

Gwarancje DE MINIMIS (PLD)

Co to jest gwarancja de minimis?

Jest to gwarancja udzielona w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego udzielonego mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).

Gwarancja de minimis:

  • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,
  • nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego,
  • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym,
  • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
  • udzielona w 2013 r. w pierwszym roku jest bezkosztowa, za drugi rok przedsiębiorca zapłaci prowizję w wysokości 0,5% kwoty gwarancji.

Wartość pomocy de minimis udzielonej w formie gwarancji wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, który wynosi 13,33% udzielonej gwarancji.

 

Korzyści dla przedsiębiorców

Gwarancja de minimis umożliwia:

  • dostęp do finansowania kredytem obrotowym przedsiębiorcom z krótką historią kredytową lub nie mającym wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
  • nieobciążanie własnego majątku – przedsiębiorca ma elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem, nie musi go zastawiać na rzecz banku udzielającego kredytu obrotowego.


Gwarancja de minimis zapewnia:

  • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
  • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji, dla gwarancji udzielonych do 31.12.2013 r. za pierwszy rok obowiązywania gwarancji klient nie ponosi żadnych kosztów, w drugim roku opłata wynosi 0,5% kwoty gwarancji.