Logowanie: Bankowość internetowa

Aktualności

2022-08-01 Informujemy o możliwości złożenia Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego (ustawowe Wakacje kredytowe) w bankowości elektronicznej Banku (Systemie eBankNet).

Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości złożenia Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego (ustawowe Wakacje kredytowe) w bankowości elektronicznej Banku (Systemie eBankNet).

Możliwość taką dajemy Kredytobiorcom który jednoosobowo występują w umowie o kredyt hipoteczny w polskich złotych z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. 

W innych przypadkach prosimy o składanie wniosku w następujący sposób:

 • w dowolnej placówce Banku, lub 
 • drogą mailową: wakacjekredytowe@bsmyszkow.pl, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem profilu zaufanego ePUP wszystkich Kredytobiorców, lub
 • drogą pocztową na adres Banku: 42-300 Myszków ul. Kościuszki 111.

Uwaga: Wiążąca jest data dostarczenia wniosku do Banku (pamiętaj, że w przypadku wniosku wysłanego listownie, nie jest wiążąca data stempla pocztowego). Prosimy o uwzględnienie tego faktu i składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą płatności rat, które mają podlegać zawieszeniu.

Więcej informacji o ustawowych wakacjach kredytowych – pod linkiem

Wniosek do pobrania.


Jak złożyć wniosek w Systemie eBankNet:

 1. zaloguj się do bankowości elektronicznej,
 2. wybierz zakładkę „Kontakt” (prawy górny róg),
 3. wybierz „Nowa wiadomość”,
 4. w „Kryterium wiadomości” po rozwinięciu „V” wybierz opcję „Wakacje kredytowe”,
 5. w treści wiadomości wpisujemy, że składa Pani/Pan wniosek o wakacje kredytowe,
 6. w „Załączniki” należy „Dodać załącznik” tj. wcześniej pobrany i wypełniony ze strony www „Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej przed dniem 01.07.2022 roku”,
 7. aby złożyć wniosek należy wybrać opcję „Wyślij” i ją zautoryzować.
2022-07-29 Wakacje kredytowe – już możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w Banku.

Masz kredyt hipoteczny w polskich złotych i chcesz korzystać z tzw. wakacji kredytowych - poniżej udostępniliśmy naszym klientom wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe).

Jak możesz złożyć wniosek:

 • w dowolnej placówce Banku, lub 
 • zrobisz to w system bankowości elektronicznej (Systemie eBankNet), wyłącznie w sytuacji kiedy w Kredycie występuje jeden Kredytobiorca, lub
 • drogą mailową: wakacjekredytowe@bsmyszkow.pl, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem profilu zaufanego ePUP wszystkich Kredytobiorców, lub
 • drogą pocztową na adres Banku: 42-300 Myszków ul. Kościuszki 111.

Wniosek do pobrania.Kalendarz:


Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku – na 2 miesiące,
 • od 1 października do 31 grudnia 2022 roku – na 2 miesiące,
 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.

Przydatne informacje:

 • zawieszenie spłaty dotyczy jednego kredytu hipotecznego, który przeznaczasz na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na maksymalnie 8 miesięcy w latach 2022 - 2023,
 • z zawieszenia spłaty kredytu możesz skorzystać, jeżeli umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 roku, a termin zakończenia okresu kredytowania określony w tej umowie przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • kredyt musi być w polskich złotych,
 • zawieszenie spłat kredytu oznacza, że okres kredytowania i daty umowne przedłużymy Ci o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie musisz podpisywać aneksu,
  że zawieszone raty kredytu zapłacisz później,
 • nie możesz zawiesić spłaty kredytu na miesiąc, w którym pobraliśmy już ratę. Nie zwrócimy Ci pobranej raty. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu pozwoli Ci wybrać tylko kolejne miesiące danego kwartału,
 • zawieszenie płatności kredytu dotyczy części kapitałowo-odsetkowej, jak i raty odsetkowej – gdy Twój kredyt jest jeszcze wypłacany,
 • nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu,
 • w czasie zawieszenia nie musisz realizować płatności związanych z Twoją umową – nie naliczymy Ci odsetek i nie pobierzemy innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych,
 • Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej.

Podstawa prawna: 
Art. 73-75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Czy można skorzystać z wakacji do kilku kredytów?
NIE. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

WAŻNE! Jeśli data spłaty Twojej raty przypada 1 sierpnia 2022 roku, musisz złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe najpóźniej 1 sierpnia 2022 roku. Inaczej jedno zawieszenie (za sierpień) Ci przepadnie. Tak krótki termin wyniknął z daty podpisania przez Prezydenta Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa jest datowana na 7 lipca 2022 roku, ale została podpisana przez Prezydenta 14 lipca. Oznacza to, że wejdzie w życie 29 lipca 2022 roku – po 14 dniach tzw. vacatio legis.

Co wydarzy się, gdy złożysz wniosek:
Po złożeniu / wysłaniu wniosku kompletnego, prawidłowo wypełnionego i dokonaniu zawieszenia spłaty Twojego kredytu, wyślemy do Ciebie potwierdzenie – na e-mail lub adres korespondencyjny, który podasz we wniosku.

Jakie są korzyści i ryzyka?

CO ZYSKUJESZ? JAKIE SĄ RYZYKA?
Możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego. Twój okres kredytowania wydłuża się – zawieszone teraz raty, będziesz musiał spłacić na koniec okresu kredytowania.
W okresie zawieszenia spłaty kredytu odsetki od kredytu nie są naliczane. W tej chwili trudno określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu może być wówczas wyższe niż bieżące.
Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych mogą złożyć wszyscy Klienci Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie, nawet jeśli kredyt został udzielony przez Bank Spółdzielczy w Koszęcinie (przyłączony do Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie).


Ponadto zachęcamy do zapoznania się z: 

• komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej:

Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf

 

oraz 


• publikacją dotyczącą ryzyka stopy procentowej: 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf

Uwaga: Wiążąca jest data dostarczenia wniosku do Banku (pamiętaj, że w przypadku wniosku wysłanego listownie, nie jest wiążąca data stempla pocztowego). Prosimy o uwzględnienie tego faktu i składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą płatności rat, które mają podlegać zawieszeniu.

2022-07-05 Informacja o połączeniu Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Koszęcinie (bank przejmowany).

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że 30 czerwca 2022 roku za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nastąpiło organizacyjne połączenie Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Koszęcinie (bank przejmowany).

Natomiast prawne połączenie Banków nastąpiło z dniem 5 lipca 2022 r. na podstawie wpisu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Od 05 lipca 2022 roku połączone Banki będą działały pod nazwą:

MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZKOWIE

W wyniku połączenia Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie stał się następcą prawnym i wstąpił w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Koszęcinie.

Siedziba Centrali Banku pozostanie w Myszkowie.

Efektem połączenia będzie zwiększenie terenu działania Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie. Poza terenem województwa śląskiego, bank będzie prowadził działalność także na terenie powiatu oleskiego z województwa opolskiego. Z chwilą połączenia banków, wszystkie dotychczasowe placówki Banku Spółdzielczego w Koszęcinie stały się integralną częścią Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie tzn. Oddział w Koszęcinie, Filia w Boronowie, Punkt Obsługi Klienta (POK) w Herbach, POK w Kochanowicach i POK w Lisowie.

Połączenie banków nie nakłada na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków, ani podejmowania jakichkolwiek działań. 

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nadal pozostaje stroną zawartych z Państwem umów, numery rachunków bankowych, system bankowości internetowej i mobilnej oraz sposób logowania nie ulegają zmianie. Aktywne pozostaną wszystkie loginy i hasła, a także karty i numery PIN. Zmiana nie powoduje konieczności kontaktu z Bankiem w celu aktualizacji dokumentów, ani nie wymaga sporządzania aneksów do już zawartych umów. Zmiana nie generuje też żadnych dodatkowych kosztów po Państwa stronie, jak również warunki umowy, zasady obsługi oraz wszelkie obowiązujące do tej pory prowizje i opłaty pozostają bez zmian. W związku z połączeniem obsługa Klientów prowadzona jest w dotychczasowych placówkach Banku, a warunki i zasady świadczenia usług nie ulegną zmianie.

Zrealizowany proces łączeniowy wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie na rynku usług finansowych, umożliwi wsparcie lokalnych firm, pozwoli być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Informujemy również, że z chwilą połączenia Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie stał się administratorem Państwa danych osobowych w związku w czym w załączeniu przekazujemy klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Bank znajdziecie Państwo także na naszej stronie internetowej w zakładce „RODO” (https://www.bsmyszkow.pl/RODO).

Mamy nadzieję, że zmiany związane z procesem łączeniowym będą dla Państwa nieodczuwalne.  Za wszystkie niedogodności przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość oraz dotychczasowe zaufanie.

Z poważaniem,


Zarząd Międzypowiatowego Banku 
Spółdzielczego w Myszkowie

2022-06-27 Komunikat ws. decycji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24.06.2022 r.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Koszęcinie (bank przejmowany). Połączenie odbywa się za zgodą banków przejmowanych i przejmujących, wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

Cała treść komunikatu znajduje się TUTAJ

2022-06-03 Informacja art. 124d Prawa bankowego

Myszków, 03.06.2022r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na mocy stosownych uchwał, Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Koszęcinie oraz Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Miedzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie, Bank Spółdzielczy w Koszęcinie zostanie przejęty przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, z dniem 30.06.2022 r.

Od 03.06.2022 r. Zarząd Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie reprezentuje Bank Spółdzielczy w Koszęcinie.

Pragniemy podkreślić i zapewnić, iż cały proces łączenia Banków pozostanie nieodczuwalny dla Państwa i w żaden sposób nie będzie wpływał na wzajemne relacje. Dołożymy wszelkich starań, by wszystkie działania konsolidacyjne postępowały systematycznie i bez żadnych perturbacji.
Niniejsza informacja spełnia warunki zawiadomienia o zamierzonym połączeniu Banków w rozumieniu art. 124d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. 
Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, które zapewni Państwu poczucie jeszcze większej stabilizacji i umożliwi uzyskanie wymiernych korzyści. Połączony Bank dysponować będę większymi zasobami finansowymi, sprawną organizacją, wyspecjalizowanym zespołem i najlepszymi rozwiązaniami technicznymi. Dzięki temu będziemy mogli Państwu zaoferować bogatszą paletę propozycji usług bankowych, z której będzie można dokonywać wyboru w zależności od swoich potrzeb. 

Zarząd Miedzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie